Telefon: +3670372884 | E-mail: info@camperon.hu

JOGI NYILATKOZAT SAJÁT ÜZEMELTETÉSŰ WEBOLDALRA

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) Kovács Csilla EV (székhely: 4100 Berettyóújfalu Kodormány utca 26. , adószáma: 55757915-1-29) kezeli.

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © CamperON – Kovács Csilla EV. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése Kovács Csilla EV, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén Kovács Csilla EV. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát Kovács Csilla EV. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és Kovács Csilla EV. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel Kovács Csilla EV. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig Kovács Csilla EV. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés Kovács Csilla EV. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti Kovács Csilla EV. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. Kovács Csilla EV. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

Kovács Csilla EV.
e-mail cím: info@camperon.hu
telefonszám: +36 70 372 88 34

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Tárhely.eu
Székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.
Elérhetőség: tarhely.eu, support@tarhely.eu

Offline tartalom

A CamperON által készített kiadványok nyomtatott példányaiban található tartalom, valamint bármely egyéb szellemi termék Kovács Csilla EV. tulajdona.

Kovács Csilla EV. fenntart minden, az újság bármely részének, valamint a szerkesztőség szellemi termékeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A folyóirathoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Kovács Csilla EV. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az újság egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. 

A CamperON által készített kiadványok teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá Kovács Csilla EV. előzetes írásbeli engedélye nélkül az újság tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Az újságtól híreket, cikkeket, bármely anyagot, tartalmat átvenni írásos engedély alapján a lapra, vagy újságra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra vagy újságra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Egyéb rendelkezések

Kovács Csilla EV. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.